Event Phodacbiet

Nơi diễn ra các cuộc thi dành cho checkerviet, bằng việc viết bài dự thi các e gái gọi tại diễn đàn phodacbiet